EnglishČesky

EGGO Space členem České vesmírné aliance

Česká vesmírná aliance (CVA) je sdružení založené v roce 2006 v zájmu českého kosmického průmyslu za pomoci CzechTrade, agentury Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu vývozu. Aliance sdružuje 18 společností. Naše společnost EGGO Space s.r.o. je jejím členem od začátku tohoto roku 2011.


Hlavní cíle CVA jsou:

Vnitrostátně – reprezentovat a prosazovat zájmy kosmického průmyslu na místech, kde dochází k rozhodování, v médiích a spolupráce s ministerstvy a všemi dalšími oficiálními místy podporujícími kosmické aktivity při formulování kosmické politiky a při vytváření vhodných podmínek pro růst kosmického průmyslu.

Mezinárodně – prezentovat způsobilosti svých členů při mezinárodních akcích a vést dialog s podobnými sdruženími a kosmickými agenturami ať už v Evropě, tak i mimo ni, napomáhat svým členům při rozvoji obchodních vztahů s potenciálními partnery v jiných členských zemích Evropské kosmické agentury (ESA). 

Postavení České republiky v ESA

Když v listopadu 2008 Česká republika přistoupila ke konvenci ESA, vytvořily ESA a Česká republika pracovní skupinu ESA-Česká republika. Tato pracovní skupina je poradním orgánem pro systém pobídek pro český průmysl a bude působit do roku 2014.

Tento systém pobídek pro český průmysl je programem ESA podle pravidel a postupů ESA a přiděluje pro tuto oblast 45 % závazných příspěvků České republiky do ESA v průběhu uvedených 6 roků.

V dubnu 2011 rozhodla vláda České republiky o pověření Ministerstva dopravy koordinací a řízením kosmických aktivit. Ministerstvo dopravy je nyní přímo zodpovědné za záležitosti ESA a EU týkající se kosmu, a dále za satelitní navigaci a kosmické aplikace.

Ministerstvo dopravy vytvořilo pod svým vedením koordinační radu, zahrnující další související ministerstva, ke koordinaci a řízení kosmických aktivit v České republice. Předtím, než se stalo koordinátorem, Ministerstvo dopravy již zodpovídalo za tvorbu Národního kosmického plánu.

Tento strategický dokument byl vládou schválený v květnu 2010. Ministerstvo dopravy rovněž prosazovalo nutnost změnit předchozí český přístup ke kosmickým aktivitám od cílů čistě vědeckých na ekonomické s mimořádným strategickým, sociálním a bezpečnostním potenciálem, zaměřené na podporu konkurenceschopnosti průmyslu a vědeckých ústavů, a maximalizující návratnost veřejných investic. 

Postavení CVA v České republice

CVA rozvinula s Ministerstvem dopravy vynikající spolupráci a vybavila jeho koordinační radu praktickým know-how a zkušenostmi z kosmických projektů. Rovněž pro ni formulovala potřeby průmyslu, jeho preference nebo možné překážky ve snaze stát se v ESA angažovanějším a konkurenceschopnějším. V tomto smyslu je CVA považovaná pro činnosti, které oficiální orgány provádějí nebo plánují, za významný zdroj praktických informací a znalostí.

Nejlepším dokladem vynikající spolupráce se státní správou byl podstatný příspěvek CVA do průmyslové části Národního kosmického plánu www.spacedepartment.cz/en/section-2/national-space-plan/   

 

Výsledky členů CVA v komerční oblasti a v oblasti výzkumu a vývoje

Po průmyslových projektech v předchozím období podle Plánu pro evropské spolupracující státy se plné členství v ESA zahajovalo otevřeným soutěžním výběrovým řízením omezeným na Českou republiku (AO6052). Členové asociace získali 1,84 milionu €, neboli 80 % částky určené pro průmysl.

Podle nedávno zveřejněných výsledků posledního (AO6647), potvrdila aliance svou vedoucí pozici projekty, které získaly 2,98 milionu €, což zase představuje 77 % českého částky pro průmysl. Navíc pouze členové CVA uspěli ve standardních mezinárodních výběrových řízeních, kde dosáhli 100 % z vítězství připadajících na Českou republiku.

CVA navazuje na silné leteckém zázemí v Československu včetně stavby a provozování řady národních satelitů, a na zkušenosti svých zakládajících členů, kteří byli komerčně aktivní v ESA a dalších kosmických projektech od raných 90. let minulého století. Souběžnou spoluprací s národními místy, kde dochází k rozhodování, vytvářením sítí kontaktů se zahraničními partnery a rozvíjením kosmických obchodních aktivit v ESA a jinde přispívá ESA rozhodným způsobem k tomu, aby se Česká republika stala silným a oceňovaným průmyslovým partnerem pro ESA a členské státy ESA.

 

Více informací o CVA lze najít na http://czechspace.eu.

Zpět na hlavní stránku