EnglishČesky

Služby recyklace a regenerace rozpouštědel

Provádíme regeneraci organických rozpouštědel a organických látek s bodem varu do 250 °C, využitím atmosférické nebo vakuové destilace.

Regenerací se rozumí destilace organických rozpouštědel využívající rozdílných bodů varu jednotlivých složek znečištěného rozpouštědla, tedy základní složky, jejíž čistotu chceme obnovit, a nečistot. Počítá se s tím, že bod varu odstraňovaných nečistot je vyšší, nežli bod varu samotného organického rozpouštědla. Výsledný produkt má vlastnosti původního čistého rozpouštědla s nezměněným chemickým složením. Jedná-li se o regeneraci jediné chemické látky, jejíž znečišťování neprovázela žádná chemická úprava, pak se regenerací této znečištěné látky obnoví její vlastnosti ve stavu, v jakém přišla od dodavatele.

Pokud je regenerovaným materiálem směs chemických látek, ovlivňují regeneraci vlastnosti jednotlivých složek regenerovaného materiálu. Opět platí, že neměnilo-li se při procesu vedoucím ke znečištění jejich chemické složení a poměr jednotlivých složek, výsledek regenerace bude shodný s původním materiálem před znečištěním. Kvalita regenerátu je významně ovlivněna kvalitou dodaného odpadu - znečištěného rozpouštědla pro regeneraci.

Příklady regenerovaných rozpouštědel:

 • Etanol, N-Butanol, N-Propanol, Butyl-Acetat
 • Organické látky na bázi monomerních sloučenin, Ethylen Glykol

Podmínky pro zařazení rozpouštědla do regeneračního programu:

 • Bezpečnostní list k rozpouštědlu i jeho znečišťujícím složkám (jsme schopni zajistit analytický rozbor látek)
 • Úspěšně provedená regenerační zkouška (s možností analytického rozboru a vystavení certifikátu o shodě)
 • Vlastní nádoby na znečištěné rozpouštědlo a taktéž nádoby na regenerát

Vstupní požadavky na organické rozpouštědlo určené k regeneraci:

 • Látka / rozpouštědlo náleží do skupiny výbušnosti IIA a IIB, a s teplotou vznícení nad 200°C
 • Látka / rozpouštědlo není kontaminováno lepidly, tužidly, polyuretanovými barvami, apod.
 • Analytický rozbor odpadu popř. bezpečnostní listy rozpouštědla a jeho znečišťujících složek k dispozici (např. bezpečnostní listy ředidla a barvy)
 • Látka / rozpouštědlo nesmí být klasifikováno dle zákona č. 356/2003 Sb. o chemických látkách a chemických přípravcích:

Minimálním množství pro příjem na před-regenerační zkoušku je 10-20 litrů, pro regenerační zkoušku je 200 litrů. Látka / rozpouštědlo musí být uloženo v obalech zohledňující jeho chemické složení. Zákazník by měl dodat vlastní čisté nádoby na regenerované rozpouštědlo / látku, splňující předpisy pro skladování, které stanoví primární výrobce produktu na základě příslušné ČSN-normy a dalších předpisů s tím souvisejících.

Před-regenerační zkouška ZDARMA:

Tato zkouška se provádí s 10-20 litry dodaného znečištěného organického rozpouštědla / látky
Zjistí se kvalitativní stránka regenerace (kvalita regenerátu) a odhadne se složitost technologického procesu
Poté je stanovena indikativní cenová nabídka za regenerační zkoušku.

Regenerační zkouška:

Zkouška je provedena po úspěšné před-regenerační zkoušce.
Požadujeme dodání min. množství a to 200 litrů znečištěného organického rozpouštědla.
Při zkoušce zjistíme kvantitativní stránku regenerace (výtěžnost regenerace a stanoví se technologické parametry)
Po ukončení zkoušky navrhneme smluvní podmínky pro příjem včetně cenové nabídky.
Cena regenerační zkoušky je smluvní, závislá na druhu, množství a znečištění rozpouštědla.
Předání výsledků zkoušek, cenové nabídky popř. návrhy smlouvy o spolupráci.

Cena regenerace:

Je individuální a určuje se na základě regenerační zkoušky a je předmětem naší nabídky. Vzhledem k tomu, že si regenerační zařízení vyrábíme a konstruujeme sami, naše ceny budou vždy konkurenční.

Poptávkové řízení:

Je vhodné brát v úvahu, že cena zahrne jak samotnou regeneraci, tak i náklady za likvidaci zbytků po regeneraci (oddělených nečistot). Konečná cena se řídí složitostí regenerace (nakolik bylo dodané rozpouštědlo znečištěné) a celkovým objemem zakázky. Dá se počítat s výtěžností zhruba 98,5 %. Výsledná cena regenerovaného rozpouštědla se pohybuje okolo 50 až 75 % ceny původního rozpouštědla nakupovaného v základním stavu. Pro vytvoření indikativní cenové nabídky Vás žádáme o zaslání 10-20 litrů vzorku znečištěného rozpouštědla / organické látky. Dále bychom Vás chtěli požádat o zodpovězení následujících otázek:

 • Obchodní název rozpouštědla (složení nové látky / rozpouštědla)
 • Bezpečnostní list
 • Stručný popis procesu, při kterém odpad vzniká
 • Množství znečištěného rozpouštědla (litrů / měsíc)
 • Informaci o odpadu, který odvážíte k likvidaci

Stanovení indikativní cenové nabídky a provedení laboratorní před-regenerační zkoušky je zdarma. Vaši poptávku obsahující výše uvedené údaje zašlete na: info@eggo.cz nebo pomocí níže uvedeného formuláře.

Napište nám